Disclaimer | Hoofdklasse Hockey Nederland

Disclaimer

Auteursrecht

Hoofdklassehockey.nl behoudt zicht het recht voor – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal of advertenties in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.

Hoofdklassehockey.nl behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen, advertenties en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Bezoekers van www.hoofdklassehockey.nl mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken, data-collecties of andere in Hoofdklassehockey.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Hoofdklassehockey.nl.

Privacy

Hoofdklassehockey.nl geeft haar bronnen van informatie niet prijs, tenzij uitdrukkelijk door de bron toestemming is gegeven.

Contactinformatie van betrokkenen wordt alleen gebruikt door Hoofdklassehockey.nl en wordt niet aan derden doorgegeven tenzij de betrokkene vooraf toestemming geeft.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Hoofdklassehockey.nl besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie die op www.hoofdklassehockey.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Hoofdklassehockey.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of de internet-provider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op hoofdklassehockey.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Hoofdklassehockey.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hoofdklassehockey.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.hoofdklassehockey.nl verkregen is.

Gebruikersvoorwaarden

Hoofdklassehockey.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo optimaal mogelijk te maken en zal storingen zo snel mogelijk oplossen. Hoofdklassehockey.nl is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website. Gebruik van de website dat het gebruik van andere bezoekers hindert, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar brengt en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aantast, is niet toegestaan. Hoofdklassehockey.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruiker te blokkeren van haar website.